دستیار ثبت نشریه در گوگل اسکالر - نسخه تیرماه 1396


توجه: این راهنما قدیمی شده است و گوگل ابزار و نشانی مربوطه را غیر فعال کرده است. برای نمایه سازی بهتر در گوگل اسکالر، می توانید برای نشریه خود یک پروفایل بسازید.
https://support.google.com/scholar/troubleshooter/23941?hl=en
راهنمای ساخت صفحه اختصاصی نشریه در گوگل اسکالر

Number of articles 334
Homepage URL https://ijae.iust.ac.ir
Contact name: Automotive Science and Engineering
Contact Email soradeghy@gmail.com

اطلاعات لازم برای ثبت نشریه

List of volumes https://ijae.iust.ac.ir/mag-volumes.php

List of issues https://ijae.iust.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=1
https://ijae.iust.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=2
https://ijae.iust.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=14

List of articles https://ijae.iust.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=1
https://ijae.iust.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=27
https://ijae.iust.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=53

Abstract examples (Persian) https://ijae.iust.ac.ir/article-1-2-fa.html
https://ijae.iust.ac.ir/article-1-3-fa.html
https://ijae.iust.ac.ir/article-1-656-fa.html
https://ijae.iust.ac.ir/article-1-661-fa.html
https://ijae.iust.ac.ir/article-1-662-fa.html

Article examples (Persian) https://ijae.iust.ac.ir/article-1-2-fa.pdf
https://ijae.iust.ac.ir/article-1-3-fa.pdf
https://ijae.iust.ac.ir/article-1-656-fa.pdf
https://ijae.iust.ac.ir/article-1-661-fa.pdf
https://ijae.iust.ac.ir/article-1-662-fa.pdf

Abstract examples (English) https://ijae.iust.ac.ir/article-1-2-en.html
https://ijae.iust.ac.ir/article-1-3-en.html
https://ijae.iust.ac.ir/article-1-656-en.html
https://ijae.iust.ac.ir/article-1-661-en.html
https://ijae.iust.ac.ir/article-1-662-en.html

Article examples (English) https://ijae.iust.ac.ir/article-1-2-en.pdf
https://ijae.iust.ac.ir/article-1-3-en.pdf
https://ijae.iust.ac.ir/article-1-656-en.pdf
https://ijae.iust.ac.ir/article-1-661-en.pdf
https://ijae.iust.ac.ir/article-1-662-en.pdf

راهنمای مرتبط: نحوه ثبت مقالات منتشر شده در پایگاه‌های علمی در کاوشگر ویژه‌ی اسناد علمی (Google Scholar)

© 2022 All Rights Reserved | Automotive Science and Engineering

Designed & Developed by : Yektaweb